Byen-chè Mèt Sen Jèmen 

 Flam Violèt

 Mesaje Mèt yo, Mak ak Elizabet Klè Pwofèt 

Flam Violèt

Mo ki gen asterik* yo, eksplikasyon yo nan fen teks la.

Mèt kosmik SenJèmen bannou kado flam vyolèt, ki pi gwo kado Bondye bay linivè. Reyon vyolèt koni kòm setyèm rayon; kan nou envoke li nan non Bondye, li desann tankou yon kolòn enèji espirityèl ki eksploze nan nou, nan kè nou sou fòm yon flanm espirityèl ki gen kalite mizerikòd, padon, jistis, libète ak transmitasyon (chanjman). 


Pouvwa Transmitasyon Flam Violet 

Se sak fè flam Vyolèt bannou tankou yon santiman lejète, antouzyas ak vitalite. Li transmute kama negatif. Kama negatif ka manifeste poukont li nan anpil fòm: maladi, aksidan oswa  movez abitid ki pran rasinn, bagay negatif sayo anrejistre nan ora nou (kouch enèji ki antoure kò fizik nou). Flam vyolèt la gen pouvwa transmite tout bagay negatif sa yo ki loje nan esans espirityèl ak fizik nou.


Li transmite tout hènn, depresyon otan ke viris oswa malèz fizik. Lè flam vyolèt la ap aji, li boule, netwaye epi pase nan espas ki bouche yo ant nwayo* ak elektwon* selil* kò nou. Li deloje debri kalsifye emosyon ak lòt sibstans, konsa pèmèt kò a nanm reprann e remèt anwout pwòp mekanis li ki pote gerizon natirèl.


Nan spèk limyè, se koulè violèt ki gen longèdonn ki pi kout la ak  frekans ki pi wo. Nan ansèyman nou yo, nou tande souvan ke se li ki pi pre sa ki materyèl, e se sa ki eksplike pouvwa penetrasyon  ak transmitasyon vibrasyon li yo. Vreman vre, lasyans vinn kore lfwa nou. Longèdonn limyè vyolèt se ~ 380 a 450 nanomèt (oswa kat dis-milyèm yon milimèt). 
Valè longèdonn koulè ki anba koulè vyolèt kab double pa ​​koulè vyolèt, e  sak pi wo yo,  reyon envizib tèl ke iltravyolèt, reyon X, reyon gama, reyon radyoaktif, poze danje pou moun. Nou ka tranpe ko nou nan koulè diferan limyè, men li sanble ke se jisteman koulè violèt ki kab penetre pi fasil nan po nou, selil nou, lesans nou, oswa nenpòt lòt kote nou voye li, ak yon vitès e yon aksyon dinamik ki, av
èk volonte Bondye, gras li ak kè touchan li, detwi tout negatif.


man e ki kote nou resite dekrè

Nou ka resite dekrè* flam vyolèt toupatou, nenpòt ki lè nan lajounen-an, lè w’ap travay oswa anvan w’ale nan kabann. An fèt, tou senpleman resite yon mantra* oubyen yon dekrè flam vyolèt menm tou kout chak fwa wou santi’w sou tansyon, ke’w fatige oswa irite, kapab fè yon gwo diferans. Yon moun kab envoke dife vyolèt pou yon sitiyasyon pèsonèl oswa planetè difisil, pou gerizon moun ou renmen, pou konpanse kama’w e ede elemental* yo nan travay yo nan netwaye latè ak lè-a de polisyon (Saint-Germain di: "Amwens ke nou sèvi plis ak flam vyolèt, elemantal la yo pap kapab pote chay sa-a (polisyon nan).


Nou kab benefisye anpil de dekrè flam vyolèt si nou pase omwen kenz minit nan lajounen nou ap resite yo san entèripsyon. Youn nan pi bon moman nan jou-a pou resite dekrè se byen bonè nan maten.


Li va bon kòmanse avèk afimasyon sa-a: 

Mwen se lesans dife violèt!

Mwen se pirite Bondye vle wè! 

Repete'l osi souvan posib epi otan de fwa ke’w vle, jiskaske’w santi kè’w reponn a pouvwa gerizon ki soti nan flam vyolèt la. Epi mwen swete’w ke wou ka konnen kè kontan tout moun sa yo ki gen lavi yo transfòme pa flam vyolèt-la!

 Dapre Atik sit intenet: www.lepharedusommet.org

Atòm, nwayo, elektwon, selil: atòm se pi piti grenn de tout sak materyèl, ke se swa yon ròch, yon fèy pye bwa, oubyen kò nou.


Home    My aspirations   Related Facts   Mother Mary       Ascended Masters     Angels and Archangels    

The Violet Flame    Beloved Afra     Haiti Page 1     Haiti 2    Haiti 3     Haiti 4 

===++++++======++++++======++++++======++++++===

Debout et Marche (Rise and Walk) c/o IrIene Whiteman, P O Box 310563, Jamaica, N Y 11431-0563    | telephone: +1 646 621 6005    email: iwhiteman@debomar.org