La Bib Kreyòl   

Jan 5: 8

Jezi  fè yon gerizon nan pisin Betesda

... Jezi monte nan lavil Jerizalèm.

Kounye a, gen nan lavil Jerizalèm tou pre Pòtay Ti-mouton, yon pisin yo te rele nan lang ebre, Betesda, ki te gen senk galri. Sou galri yo, te gen yon gwo foul moun malad ki kouche la, moun enfim, avèg, bwate, sa ki paralize k'ap tann mouvman fèt nan dlo a. Paske yon zanj Bondye te desann de tan zan tan nan pisin la, epi te brase dlo a; e moun ki te desann an premye apre boulvèsman nan dlo a, te geri kèlke swa maladi ke'l te genyen. E yon nonm te la, ki te gen yon enfimite depi trant-uit an. Lè Jezi wè' l kote'l te kouche a, e'l te konnen ke'l te malad pandan lontan nan ka sa a, li di li: Eske ou vle geri? Malad la reponn li: Mèt, mwen pa gen pèsonn, lè dlo a ajite, ki pou jete'm nan pisin la; pandan ke'm prale, yon lòt moun desann anvan'm. 

Jezi di li: Leve, pran nat ou, mache. Menm lè a, nonm la te geri, epi li pran nat li, li mache, e menm jou sa a te jou saba. Donk, Jwif yo di nonm ki te geri a: Jodi a se jou saba, jou repo; ou pa dwe pou ap pote nat ou. Li reponn yo: Moun ki geri'm nan, li menm te di'm, Pran nat ou, mache ou ale. Yo mande li: Ki yès ki te di wou: Ranmase nat ou, mache? E nonm ki te geri a pat konnen ki moun li te ye, paske Jezi te kite foul la ki te kote sa a. Pita, Jezi kontre nonm lan andedan tanp la, li di li, Gade, ou wè ou geri; tande, pa peche ankò, pou pi mal pa rive w.


Home     Related Facts     My aspirations      Mother Mary    Ascended Masters    Angels and Archangels 
The Violet Flame     Beloved Afra    Haiti Page 1      Haiti 2     Haiti 3     Haiti 4

===++++++======++++++======++++++======++++++===

Debout et Marche (Rise and Walk) c/o IrIene Whiteman, P O Box 310563, Jamaica, N Y 11431-0563     telephone: +1 646 621 6005    email: iwhiteman@debomar.org