Mèt Kosmik yo 

Mèt Kosmik yo, se moun tankou wou ak mwen ki yon tan, te viv sou latè. Apre anpil enkanasyon kote yo te montre gwo devosyon pou Bondye e te fè efò ekstraòdinè, yo te rive nan yon wo degre realizasyon espirityèl, e yo te retounen, gras a flanm dife lasansyon, nan sous diven kote yo te sòti. Yo te chwazi, sepandan, pou rete nan plan eterik - nivo enteryè espirityèl latè - pou gide etidyan ki antre sou chemen evolisyon nanm yo ak elevasyon tèt yo. 

Mèt yo, tout se manm Gran Fratènite Blanch, yon gwoup moun espirityèl trè zevolye ki vwe tèt san pran souf pou rann lavi miyò sou latè. Mo "blanch" la pa vle di koulè yon ras, men pito  konsantrasyon limyè blanch klere k'ap ponpe sòti nan konsyans Mèt yo, ki vlope yo, e etann li byen lwen alantou yo. Yo vini de "gwo foul moun ki sòti nan tout nasyon, ak moun ki abiye tout an blan" ke Labib  bay nan Chapit 7 LApokalyps, moun ki kanpe devan twònn kote Bondye chita. Sa yo se moun k'ap sèvi Bondye nan Lès ak Lwès, e gen ladan yo Gautama Bouda, Mayitreya, JeziKri, Sen Michèl Akanj, Zaratoustra, Moyiz, Manman Mari, Teresa Avila, Sen Jèmen, Padre Piyo, El Morya , Mèlkisedèk, Sanat Koumara, pou site non yon kèk. E avèk yo gen yon lame moun charitab, devwe pou byennèt pwochen e ki te retounen nan kay nan syèl la, e yo kounye a antre nan konsyans Bondye vivan an pou tout tan. 

E Pouki nou bezwen Mèt Kosmik yo? 

Lè nou vle aprann yon nouvo teknoloji pa egzanp, nou chèche yon pwofesè ki gen eksperyans, yon moun ki ka ede nou evite enkonvenyans e ede nou devlope metriz. Se menm bagay la le'n konsidere lavi espirityèl: li gen difikilte ak egzijans, epi gen teknik si ki k'ab asire ke vwayaj nou fèt san danje. Se la ke Mèt yo ede nou. 

Anpil moun di ke yo ka trè byen fè pwogrè pa pwòp fòs yo; sepandan, prezans yon pwofesè espirityèl avèk nou se yon bagay ki enpòtan paske pèsepsyon nou pa toujou ekzak. Nou pa wè feblès nou, oswa si nou wè yo, nou pa konnen ki jan pou'n simonte yo. Pwofesè espirityèl sa yo enspire, ankouraje, gide nou pou nou vinn rive tou sa ke nou dwe ye.

Mèt Kosmik yo se gid nan sans ki pi wo. Yo rele yo kosmik paske yo te metrize sikonstans nan vi yo, simonte logèy, akonpli misyon yo, pran diplòm yo nan lekòl lavi a, epi finalman vinn Mèt Kosmik, sètadi, rive nan yon nivo konsyans kote yo te kapab reyini ak Bondye. 

Mèt yo, ke yo rele ankò Chohan (oswa, Seyè) sèt reyon yo 

Yo pote banou chak talan pèsonèl yo ak metriz nan flanm divinn pa ki yo te fè LAsansyon yo nan limyè. 

Lè nou nan prezans chè Mèt El Morya, ki Chèf Konsèy Dajilin, (nan LEnd) ki fondatè 'Fa ki Klere Wo' (Summit Lighthouse), e ki Chohan premye reyon, ou ka santi zeklè ble Volonte Bondye. Devouman ekstraòdinè Mèt la pou pawòl ak travay Bondye se fil pwisan tout enkanasyon nanm li sou latè. 

Chohan dezyèm rayon an, Seyè Lanto, gide nou sou yon pant sajès, konpreyansyon, ak eklerasyon diven. Ak Pòl Venisyen, Chohan twazyèm rayon, nou dekouvri lanmou Bondye, kè touchan, charite nan laksyon, bote nanm nou ak lanmou Sentespri. Sou direksyon Serapis Be, gadyen flanm dife LAsansyon nan katriyèm reyon, nou kiltive devosyon limyè blanch klere pirite Manman Divinn ak kontwòl pwòp tèt nou nan kat plan materyèl yo. 

Lè nou etidye ak Mèt Ilaryon, ki te apot Pòl nan yon enkanasyon pase, li mete nou an kontak ak reyon koulè vè emwòd Laverite, gerizon ak dezi presipite labondans Bondye, pa konsèp imakile. Konsèp Imakile se pèfeksyon tout nanm jan Bondye te kreye li okòmansman. Dam Mèt Nada, ki sou sizyèm reyon, aprann nou lalwa lanmou k'ap aji nan sèvis Bondye ak limanite; se sou reyon sa a nan devosyon pou Bondye ansanm ak sèvis bay pwochen ke Jezi te fè LAsansyon li nan Laj Pwason. 

E Byenchè Sen Jèmen, Chèf Laj Vèso, Seyè setyèm reyon an, entwodui nanm nou nan syans ak seremoni Alchimi ak transmitasyon pa flanm dife violèt, ak pouvwa LaPawòl, meditasyon ak vizyalizasyon.

 Mèt sèt reyon yo montre nou ke gen yon chemen pou chak nan nou. Ki jan pou'n jwenn yon mèt kosmik ki vinn pwofesè nou e konsidere travay avè'l'? Yon moun dwe mande tèt li si gen yon Sen oswa yon Mèt ak ki li santi li patikilyèman pre, paske pandan anpil enkanasyon nou yo, nou devlope metriz sou youn oswa menm plizyè reyon, e nou ka santi nou pre ak youn, menm plizyè nan mèt yo. Lè sa a, nou sou bon chemen. Nan sans sa a, liv Mèt ki Sou Sèt Reyon Yo (Les Maȋtres des Sept Rayons), pèmèt anpil moun konnen lavi mèt sa yo ki rete pre nou sou latè, e k'ap travay kòm konseye espirityèl ap ede nou reyalize kontwòl tèt nou e enkòpore espirityalite nan vi nou.

 Dapre Atik ki nan sit web: www.lepharedusommet.org

 

Home     My aspirations     Related Facts    Mother Mary      Angels and Archangels      Violet Flame     Beloved Afra                   Haiti Page 1     Haiti 2       Haiti 3    Haiti 4

===++++++======++++++======++++++======++++++=== 

Debout et Marche (Rise and Walk) c/o IrIene Whiteman, P O Box 310563, Jamaica, N Y 11431-0563 | telephone: +1 646 621 6005 email: iwhiteman@debomar.org