Refleksyon

Kouman yon moun comprann ke mirak kab fèt ak imaj oswa estati?

Repons la sè ke yon Sen, yon Mèt oubyen yon Adep avanse kapab penetre yon imaj li ak yon ti pòsyon nan pak
èt limyè ke li genyen.

Se sa yo rele chaje materyèl ak espirityèl.

Limyè a ki desann konsa a, gen anpil pouvwa e chaje ak benediksyon: li geri depresyon espirityèl, sikolojik, fizik, ak razè tou.

La Vièj itilize lapryè ak anpil bagay diferan pou fè de gran mirak. Priyè li pi renmen, se chaplè.

Nou tout kapab aprann resite Chaplè Nouvèl Aj ke li poté bannou pou tan Vèso sa a, e ki relache yon limyè entansif.

An sòm, ki sa lapryè ye? SE YON FÔMIL SYANTIFIK chaje ak limyè ki, lè'l aplike nan yon sitiyasyon negatif, vire sitiyasyon a, rann li pozitif. Lè sa a, nou di ke priyè nou egzose.

Debout et Marche (Rise and Walk) c/o IrIene Whiteman, P O Box 310563, Jamaica, N Y 11431-0563    | telephone: +1 646 621 6005  email: iwhiteman@debomar.org