Sen Michèl Akanj, protektè pitit Bondye

Zanj ak Akanj

Mo zanj vini de mo laten ‘angelus’ ki vle di mesaje. Yo se pou Bondye tankou reyon ye pou solèy la. Yo se mesaje limyè ki entansifye lafwa, lesperans ak lanmou, onè kosmik, dwati, ak entegrite, kouraj, verite, lapè, jwa, sajès, libète ak tout lòt santiman ki vini de prezans Bondye MWEN SE. Yo responsab pou transmèt avètisman, bay gerizon oubyen pwoteksyon pou pitit Bondye. 

Zanj Bondye yo tou fè plizyè travay pou pitit gason ak pitit fi Bondye sou tè a: gen zanj gadyen pèsonèl, zanj gerizon, sajès, zanj Lanmou, konpasyon, zanj lavi pratik. Genyen tou ki okipe yo de sik nesans ak lanmò, zanj Nwèl, zanj archivis ki kote chak nanm pou anregistre tout aksyon, pawòl ak santiman li.

Zanj yo toujou prezan nan listwa limanite, e yo gen plas yo nan tout gran relijyon nan lemond. Si nou vle konpayi zanj yo nan vi nou, nou dwe fè plas pou yo. Yo obeyi tout lòd nou bayo depi ke’l an akò ak volonte Bondye, ak plan pafè li. 


Akanj yo 

Yo se zanj Bondye ki chèf milis (lejyon) zanj, e se ran ki pi wo lòd zanj yo. Chak nan sèt reyon yo, gen yon arkanj kòm chèf, e ki reprezante, ak konpleman diven li, yon akeay, konsyans Bondye nan reyon patikilye ke’l ye-a, epi ki sipèvize gwoup zanj ki sèvi sou kòmandman yo. Nan premye reyon, reyon ble pwoteksyon kont danje, liberasyon de laperèz ak ranfòsman lafwa nan Bondye nou jwenn Akanj Sen Michèl ak konpay nanm li Lafwa. Sen Michel Akanj ak zanj pwoteksyon li yo va pote’w sekou pi fasilman si wou envoke yo tou lejou. Travay Bondye Siprèm la bay Sen Michèl, se defans ak pwoteksyon pitit li sou latè. Gen anpil priyè Sen Michèl, men nou ka gen pwoteksyon’l touswit nan tout sikonstans ak ti mantra senp sa-a:


“Sen Michèl devan, Sen Michèl dèyè,
Sen Michèl adwat, Sen Michèl agòch,
Sen Michèl anwo, Sen Michèl anba,
Sen Michèl, Sen Michèl toupatou mwen ye.
MWEN SE Lanmou’l k’ap pwoteje m!
MWEN SE Lanmou’l k’ap pwoteje m!
MWEN SE Lanmou’l k’ap pwoteje m!” (3X)

Dapre Atik ki paret nan site entenet: www.lepharedusommet.org

 

 ===++++++======++++++======++++++======++++++===

Debout et Marche (Rise and Walk) c/o IrIene Whiteman, P O Box 310563, Jamaica, N Y 11431-0563    | telephone: +1 646 621 6005    email: iwhiteman@debomar.org